فهرست تعدادی از نشریات ایران

1. 

 

آبادی 

   

ISSN 1021-9846
فصلنامه فنی، مهندسی
صاحب امتیاز: معاون شهرسازی و معماری - وزارت راه و شهرسازی
مدیر مسئول: معاونت شهرسازی و معماری
سردبیر: سید مرتضی سلیم آبادی
محل انتشار: تهران  

سایر مشخصات»     عناوین شماره 73
»» توقف انتشار

 

 

2. 

 

آبزیان و شیلات 

   

ISSN 2008-708x
فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد 
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
مدیر مسئول: دکتر مازیار یحیوی
سردبیر: دکتر امیر هوشنگ بحری
محل انتشار: بندرعباس  سایر مشخصات»     عناوین سال سوم شماره 9 »

 

 

3. 

 

آبزی پرور 

   

ISSN 3201-1683
فصلنامه شیلات
صاحب امتیاز: سازمان شیلات ایران
مدیر مسئول: دکتر همایون حسین‌زاده صحافی
سردبیر: مهندس مرتضی افراسیابی 
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 59 »
»» توقف انتشار

 

 

4. 

 

آب و خاک  

   

ISSN 2008-4757
دوماهنامه علمی - پژوهشی (کشاورزی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد (دانشکده کشاورزی )
مدیر مسئول: رضا ولی زاده
سردبیر: امیر فتوت
محل انتشار: مشهد   سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و هشتم شماره 2 + متن »

 

 

5. 

 

آب و فاضلاب 

   

ISSN 1024-5936
فصلنامه علمی - پژوهشی (فنی مهندسی) 
صاحب امتیاز: مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
مدیر مسئول: مهندس علی اکبر شیشه فروش
سردبیر: دکتر احمد ابریشم چی
محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین شماره 91 + متن »     اشتراک»

 

 

6. 

 

آب و محیط زیست   فارسی،‌انگلیسی

   

ISSN 1028-3056
فصلنامه فنی مهندسی، کلیات علوم، فرهنگی، اجتماعی
صاحب امتیاز: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
مدیر مسئول: مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
سردبیر: مهندس مجید قنادی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 78 »
»» توقف انتشار

 

 

7. 

 

آبیاری و زهکشی 

   

ISSN 2008-7942
فصلنامه علمی - پژوهشی (کشاورزی) 
صاحب امتیاز: انجمن آبیاری و زهکشی ایران
مدیر مسئول: مهندس عباس کشاورز
سردبیر: دکتر امین علیزاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتم شماره 2 + متن »

 

 

8. 

 

آپاتیه 

   

هفته نامه 
صاحب امتیاز: شهرداری آباده
سردبیر: محمد حسین شهر میامی
محل انتشار: آباده  سایر مشخصات»

 

 

9. 

 

آتی نگر 

   

ماهنامه خبری کشاورزی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: حسین رضا کیانی منش
سردبیر: ریحانه میرزایی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 63 »     اشتراک»

 

 

10. 

 

آراکس   فارسی - ارمنی

   

هفته نامه فرهنگی،‌مسائل اجتماعی، ادبیات داستانی
صاحب امتیاز: سواک هوسپیان
سردبیر: موسس کشیشیان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»

 

 

11. 

 

آرشیو بیماری های عفونی بالینی   انگلیسی

   

Archives of Clinical Infectious Diseases

ISSN 2008-1081
فصلنامه علمی - پژوهشی (پزشکی) 
صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات بیمایهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
مدیر مسئول: دکتر داوود یادگاری نیا 
سردبیر: دکتر مسعود مردانی 
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 33 + متن »
»» این مجله تا شماره یک سال هفتم با نام فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری (Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases)منتشر شده است.

 

 

12. 

 

آرشیو پزشکی ایرانی   انگلیسی

   

Archives of Iranian Medicine

ISSN 1029-2977
ماهنامه علمی - پژوهشی (پزشکی) 
مدیر مسئول: دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر رضا ملک زاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال هفدهم شماره 7 + متن »

 

 

13. 

 

آریا آترواسکلروز   انگلیسی

   

Arya Atherosclerosis

ISSN 1735-3955
دوماهنامه علمی - پژوهشی (پزشکی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول: دکتر نیزل صراف زادگان 
سردبیر: دکتر معصومه صادقی
محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین شماره 41 + متن »

 

 

14. 

 

آریانا گردشگر   فارسی - انگلیسی

   

ماهنامه گردشگری
صاحب امتیاز: شرکت آریاناگردشگر پاسارگاد
مدیر مسئول: سیدعلیرضا کاظمی دولابی
سردبیر: محسن قانع بصیری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 32 + متن »
»» توقف انتشار

 

 

15. 

 

آزما 

   

ISSN 1735-0131
ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: ندا عابد
سردبیر: هوشنگ اعلم
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 101 + متن »     اشتراک»

 

 

16. 

 

آسمانی ها 

   

ماهنامه فرهنگی و اجتماعی
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی ارگ سپاهان نصف جهان
مدیر مسئول: مریم حسین خانی
سردبیر: سید وحید احدی نژاد
محل انتشار: تهران   سایر مشخصات»

 

 

17. 

 

آسمان 

   

روزنامه خبری، تحلیلی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: عباس بزرگمهر
سردبیر: محمد قوچانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     فهرست مطالب » 
»» دوره انتشار این نشریه در تاریخ 2/12/92 به روزنامه تغییر یافت و پس از 6 شماره توقیف شد.

 

 

18. 

 

آسمان شب 

   

ISSN 2008-7152
ماهنامه تخصصی ستاره شناسی
صاحب امتیاز: حمیدرضا کریم پور
مدیر مسئول: احمد دالکی
سردبیر: حمیدرضا کریم پور 
محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین شماره 32 »     اشتراک»

 

 

19. 

 

آسیا 

   

روزنامه 
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: ساقی باقری نیا
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»

 

 

20. 

 

آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژی   انگلیسی

   

Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology

ISSN 2322-5718
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (پزشکی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سردبیر: سید رسول زکوی
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال دوم شماره 1 + متن »
»»

 

 

1. 

 

آسیایی مهندسی عمران    انگلیسی

   

Asian journal of civil engineering

ISSN 1563-0854
دوماهنامه علمی - پژوهشی (فنی مهندسی) 
صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مدیر مسئول: دکتر محمد شکرچی زاده 
سردبیر: پروفسور علی کاوه 
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال پانزدهم شماره 6 + متن »

 

 

22. 

 

آسیایی طب ورزشی   انگلیسی

   

Asian Journal of Sports Medicine

ISSN 2008-000X
فصلنامه علمی - پژوهشی (پزشکی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر وحید ضیائی، دکتر نیکولا مفولی 
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 18 + متن »     اشتراک»

 

 

23. 

 

آسیب شناسی ایران    انگلیسی

   

Iranian Journal Of Pathology

ISSN 1735-5303
فصلنامه علمی - پژوهشی (پزشکی) 
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر محمد رضا جلالی ندوشن 
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 35 + متن »

 

 

24. 

 

آشپزباشی 

   

ماهنامه 
صاحب امتیاز: موسسه ی فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
مدیر مسئول: محمد اسماعیل سعادت رهبری
سردبیر: مهندس اصغر نعمتی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 89 »     اشتراک»

 

 

25. 

 

آشپزخانه ملل 

   

ماهنامه 
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: حمیدرضا رنجبر
سردبیر: فاطمه ملایی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 29 »

 

 

26. 

 

آشپزی برتر 

   

ماهنامه معلومات عمومی
صاحب امتیاز: مهندس مهدی مسعودی
مدیر مسئول: محمودرضا موثقی
سردبیر: شورای سردبیری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 10 »

 

 

27. 

 

آشیانه 

   

ماهنامه تخصصی لوازم خانگی و دکوراسیون
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: مصطفی میرفندرسکی
سردبیر: امیر زمانخانی 
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 30 »
»» توقف انتشار

 

 

28. 

 

آغاز 

   

ماهنامه 
صاحب امتیاز: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
مدیر مسئول: محمود صلاحی احمدآبادی
سردبیر: حسین بروجردی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 18 »
»» توقف انتشار

 

 

29. 

 

آفات و بیماریهای گیاهی 

   

ISSN 1026-5007
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (کشاورزی) 
صاحب امتیاز: مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
مدیر مسئول: دکتر حسن عسکری
سردبیر: دکتر منصوره میرابوالفتحی 
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 97 + متن »     اشتراک»

 

 

30. 

 

آفاق امنیت 

   

فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیر مسئول: دکتر عبدالحمید صحرایی
سردبیر: دکتر سید یحیی صفوی همامی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 16 + متن »     اشتراک»

 

 

31. 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید